Teismo ekspertas Saulius Raslanas
Atgal

Ekspertizė 80

Teismas: Šiaulių apygardos teismas, civilinė byla Nr. e2-347-210/2019 (teisminio proceso Nr. 2-58-3-00175-2018-2, procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.14.6; 3.2.3.6.1.2.2.; 3.2.4.9.6.1) pagal ieškovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ieškinį atsakovams XXXXXXX XXXXXXX dėl atlyginimo už paimamą žemę dydžio nustatymo, atsiskaitymo su hipotekos kreditoriumi tvarkos nustatymo ir hipotekos panaikinimo, turto arešto akto panaikinimo.

Ekspertizės objektas: Visuomenės poreikiams paimtų 0,3668 ha (unikalus Nr. 4400-2712-XXXX, kadastro Nr. 9120/XXXX:XXX) ir 0,4861 ha (unikalus Nr. 4400-2712-XXXX, kadastro Nr. 9120/XXXX:XX7), žemės sklypų, esančių Šxxxxxxxx kaime, Gxxxxx seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje, rinkos vertės retrospektyvus nustatymas 2018 m. balandžio 30 d. ir ekspertizės atlikimo metu, t.y. 2019 m. balandžio mėn. 3 d.

Ekspertizės atlikimo data: 2019 m. gegužės mėn. 1 d.

Ekspertizės klausimai:

  1. Kokia buvo 0,3668 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2712-XXXX, kadastro Nr. 9120/XXXX:469), esančio Šxxxx k., Gxxxxxxx sen., Šiaulių r. sav.., rinkos vertė 2018 m. balandžio 30 dieną ir turto vertinimo dieną?
  2. Kokia buvo 0,4861 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2712-xxxx, kadastro Nr. 9120/XXXX:467), esančio Šxxxxxxxx k., Gxxxxx sen., Šiaulių r. sav.., rinkos vertė 2018 m. balandžio 30 dieną ir turto vertinimo dieną?

Komentaras:

Paimamų žemės sklypų visuomenės poreikiams vertinimas pasižymi savais reikalavimais. Retrospektyviai nustatant žemės sklypų rinkos vertę ir ekspertizės atlikimo metu, t.y. turto apžiūros dieną, buvo vadovautasi tais teisės aktais ir tarptautiniais dokumentais, kurie galiojo nurodytą turto vertės nustatymo dieną. Tuo tikslu vertinant žemės sklypus buvo remiamasi:

  • Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymu (2012 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XI-2120 redakcija, galiojanti nuo 2012 m. birželio 30 d.), Žin., 2012, Nr. 76-3944.
  • Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo pakeitimo įstatymu, Žinios, 2004, Nr. 28-868, 2006, Nr. 141-5392, 2010, Nr. 72-3616, 2011, Nr. 49-2368, 2013, Nr. 76-3828.
  • LRV nutarimu „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo (žin. 2005, Nr. 104-3839, suvestinė redakcija nuo 2016-04-01).

Taigi ekspertizės akte retrospektyviai, t.y. 2018 m. balandžio 30 d. datai bei ir ekspertizės atlikimo metu, t.y. 2019 m. balandžio mėn. 3 d. nustatytos žemės sklypų rinkos vertės. Tuo tikslu konkrečiai buvo išanalizuotos žemės sklypų kainos pagal gautus iš VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto rinkos duomenis apie žemės ūkio paskirties žemės sklypų, esančių Šiaulių rajono savivaldybės 45.26 verčių zonoje, o taip pat ir gretimose zonose, sandorių kainas laikotarpiu nuo 2016 sausio iki 2019 balandžio mėnesio. Analizuojant kainų priklausomybes nuo įvairių veiksnių buvo pritaikyti matematinės statistikos metodai: regresinė ir koreliacinė analizė.

Vertinami žemės sklypai randasi prie magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas: 0,3668 ha žemės sklypas nuo kelio yra nutolęs  apie 57 metrus, 0,4861 ha žemės sklypas  – apie 96 metrus. Tai labai svarbus veiksnys, didinantis jų rinkos vertę ir į kurį buvo atsižvelgta. Vertinant visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus pagal Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių III skyriaus „Visuomenės poreikiams paimamų žemės sklypų vertinimas“ 17.1 punkto reikalavimą „lyginamųjų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas, ūkinės veiklos apribojimai, taip pat išsidėstymas gyvenamųjų teritorijų, rekreacinių objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų infrastruktūros objektų atžvilgiu turi atitikti vertinamą žemės sklypą“ ir todėl atitinkamai buvo parinkti panašiausi lyginamieji objektai.

Atgal